Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
teberlash
3843 bcaa 420
Reposted fromtfu tfu viapuremindx puremindx
teberlash
(...)Jeśli nie wrócę do Ciebie, to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
teberlash
2391 95a6 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viapuremindx puremindx
teberlash

Victorian Cliff House, San Francisco

1
2
3
4
Reposted fromhalucine halucine viapuremindx puremindx
teberlash
PRZERWA-TETMAJER!
Reposted frombanitka banitka viapuremindx puremindx
teberlash
6535 854b 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viapuremindx puremindx
teberlash
Jestem zmęczona Przyjacielu, tak bardzo, że najchętniej położyłabym się do łóżka i nie wstawała. Przespałabym dzień,  dwa, może miesiąc lub rok. 
Może całe życie.

Jestem zmęczona Przyjacielu, naprawdę jestem.
Reposted fromMooonroe Mooonroe viapuremindx puremindx
teberlash
5094 33aa 420
Reposted fromkarahippie karahippie viapuremindx puremindx
teberlash
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa
Reposted frombylejaka bylejaka viapuremindx puremindx
teberlash
3641 b6d1 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapuremindx puremindx
teberlash
4496 897d 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viadzony dzony
teberlash
Reposted fromlugola lugola viadzony dzony
teberlash
Reposted fromtoft toft viadzony dzony
teberlash
0285 3c28 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viadzony dzony
teberlash
3019 fbde 420
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viasininen sininen
teberlash
1290 a07f 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasininen sininen
teberlash
2527 50a6 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasininen sininen
teberlash
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl